ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผลงานประเภทตำรา/หนังสือ/หนังสือแปล เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผล […]

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
Live and Learn App Instruction (HLLC2018/MFU)
29 views
Posted 8 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ [...]
40 views
Posted 8 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมการจัดทำข้อสอบ TEST BLUEPRINT โดย ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย [...]
28 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
How to Live and Learn on Campus 2018
3313 views