การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE) 16/8/61

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
106 views

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE)
เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอน หรือ “ค่าย OBE”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในการปรับใช้หลักสูตร OBE สำหรับการวัดและประเมินผลการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 หลักสูตร เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ในระหว่าง
วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M Square

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา