การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning EP01

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
195 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning
วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2561
ห้องประชุมเชียงแสน ตึกอธิกาารบดี AD1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยากรโดย
รศ. ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
รักษาการคณบดี สำนักวิชาจีนวิทยา
และ
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี
อาจารย์นพรัตน์ ใบยา

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา