อบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล

Posted 12 เดือน ago by Thiranun Kunatum
185 views

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา