อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” 31 สค. 61

Posted 11 เดือน ago by Thiranun Kunatum
45 views

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม

“การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

วิทยากรโดย

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park(M-Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

You may also like

Page 2 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา