อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
177 views

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำข้อสอบ การวัดและประเมินผลข้อสอบ ในรายวิชาการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourist)

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรโดย ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และ ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา