อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวัด ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อสอบ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
107 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวัด ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อสอบ”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี และ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

ในวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา