อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Tools for Academic Writing”

Posted 2 ปี ago by Thiranun Kunatum
139 views

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องพู่ระหง (ES1-516) อาคาร M-square
ร่วมเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการจัดรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ
1. MS Word for academic writing
2. Zotero
3. Mandalay

โดย ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ และ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา