อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดในการยื่นขอตำแหน่งฯ

Posted 1 ปี ago by Thiranun Kunatum
78 views

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดในการยื่นขอตำแหน่งฯ ” ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง E4A-618 (Virtual Classroom) อาคารพลเอกสำเภาชูศรี (E4A) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง ,ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา