โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนตำราและหนังสือ ” 2562

Posted 1 ปี ago by Thiranun Kunatum
51 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนตำราและหนังสือ ” 2562
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพู่ระหง
อาคาร E-Park(M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

You may also like

Page 1 of 4
Posted in .

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา