อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2560

อาจารย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้พิจารณารายนามผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นสำนักวิชา" นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศรายนามผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไว้ดังนี้ 

อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2559"   เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาิทยาล้ยแม่ฟ้าหลวง  วันที่ 25 กันยายน 2559

อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558"   เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาิทยาล้ยแม่ฟ้าหลวง  วันที่ 25 กันยายน 2558