อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้พิจารณารายนามผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นสำนักวิชา" นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศรายนามผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไว้ดังนี้ 

 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ จำนวน 50,000 บาท ด้วยการส่งผลงานประเภทตำรา เรื่อง General Chemistry 1 โดยได้รับการประเมินผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ “ดีมาก”

อาจารย์ที่สนใจสามารถส่งผลงานของท่านเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ(Academic Extension and Development Office) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายงานสรุปผลงานวิจัยในกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน วันที่ 19 เมษายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด www.facebook.com/aedothepage  หรือ http://bit.ly/2pyxUxY เอกสารประกอบกิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน วันที่ 19 เมษายน 2560

“หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle”

“หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle”

      “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอน”

  • ระบบการจัดการการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอน-ผู้เรียน
  • ระบบการบ้าน (Assignment)
  • ระบบปฎิทินนัดหมาย (Calendars & Events)
  • การจัดการระบบข้อสอบ (Quiz) และผลคะแนนของผู้เรียน

 ขอประชาสัมพันธ์  และเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอน” เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในการผลิตสื่อเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ การอบรม “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอน” โดยมีวิทยากรคุณ กษิติ พันธุ์ถนอม  ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการสื่อสร้างระบบการสอนออนไลน์ การจัดการไฟล์เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่มีการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี ( AD1)

ทั้งนี้ คณาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้ที่ http://bit.ly/moodle-reg  ตั้งแต่วันที่ 3–17 กุมภาพันธ์ 2560  

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-916-522       

 

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ

สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์ เข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร "ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ"(Intensive advanced course in basic Aesthetic Dermatology) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 11 / 2559 จำนวน 60 คน  ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีทั้งภาคบรรยาย (ประมาณ 70 ชั่วโมง) และภาคปฏิบัติการหรือการดูงานคลินิก (ประมาณ 6 ชั่วโมง)

ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กรุงเทพฯ)  ชั้น 7 อาคารปัญจภูมิ2  ถนนสาทรใต้  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  หรือทางโทรศัพท์ : 0-2679-0038-9 กด 0
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 หรือติดต่อ คุณกัญรินทร์   ผู้ประสานงานโครงการ ทาง E-mail  : kanyarih191150@gmail.com  หรือ Line ID: 191150

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบ

 รายละเอียดการอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ [ 168.68 KB]
 ใบสมัครอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ [ 307.77 KB]
 ตารางอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ [ 144.95 KB] 

มฟล. ประกาศแนวพัฒนาหลักสูตร ตามนโยบายรัฐบาล คนไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0)

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ มฟล. เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล คนไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้กับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน การดำเนินชีวิต การทำงาน และการพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแล้วที่จะทำให้การปรับปรุงหลักสูตรสำนักวิชาต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลักสูตรว่าจะพัฒนาให้บัณฑิตเป็นคนไทย 4.0 หรือ Thai Citizen 4.0

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ Self-directed Learner พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดชีวิต และยังต้องกำหนดรายวิชาและกิจกรรมการเรียนสอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีความสามารถในการใช้พิจารญาณอย่างเป็นระบบ (Active Citizen) รวมถึงการมีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์สังคมส่วนรวมเป็นหลัก

อธิการบดี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสำนักวิชาและมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษามีทักษะในการแสดงความคิดเห็น สามารถคิดค้นและทำสิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ของเครื่องมือการวิจัย

ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ของเครื่องมือการวิจัย 

เรื่อง “สถานการณ์และระบบ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

เข้าเว็บลิงค์ที่ http://edusr.mfu.ac.th/

VDO แนะนำแบบสอบถามสำหรับสำนักวิชา อาจารย์ พนักงาน