มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ

สถาบันเวชศาสตร์สุขภาพและผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์ เข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร "ด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ"(Intensive advanced course in basic Aesthetic Dermatology) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 11 / 2559 จำนวน 60 คน  ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีทั้งภาคบรรยาย (ประมาณ 70 ชั่วโมง) และภาคปฏิบัติการหรือการดูงานคลินิก (ประมาณ 6 ชั่วโมง)

ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กรุงเทพฯ)  ชั้น 7 อาคารปัญจภูมิ2  ถนนสาทรใต้  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  หรือทางโทรศัพท์ : 0-2679-0038-9 กด 0
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 หรือติดต่อ คุณกัญรินทร์   ผู้ประสานงานโครงการ ทาง E-mail  : kanyarih191150@gmail.com  หรือ Line ID: 191150

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบ

 รายละเอียดการอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ [ 168.68 KB]
 ใบสมัครอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ [ 307.77 KB]
 ตารางอบรมระยะสั้นหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณ [ 144.95 KB] 

Social Science Research

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสุนทรียเสวนานักสอน ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ(ด้านสังคมศาสตร์) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิจัย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกท่านผลิตผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
s__22282290s__22282284s__22282287

มฟล. ประกาศแนวพัฒนาหลักสูตร ตามนโยบายรัฐบาล คนไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0)

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ มฟล. เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล คนไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้กับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน การดำเนินชีวิต การทำงาน และการพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแล้วที่จะทำให้การปรับปรุงหลักสูตรสำนักวิชาต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลักสูตรว่าจะพัฒนาให้บัณฑิตเป็นคนไทย 4.0 หรือ Thai Citizen 4.0

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ Self-directed Learner พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดชีวิต และยังต้องกำหนดรายวิชาและกิจกรรมการเรียนสอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีความสามารถในการใช้พิจารญาณอย่างเป็นระบบ (Active Citizen) รวมถึงการมีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์สังคมส่วนรวมเป็นหลัก

อธิการบดี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสำนักวิชาและมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษามีทักษะในการแสดงความคิดเห็น สามารถคิดค้นและทำสิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ของเครื่องมือการวิจัย

ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ของเครื่องมือการวิจัย 

เรื่อง “สถานการณ์และระบบ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

เข้าเว็บลิงค์ที่ http://edusr.mfu.ac.th/

VDO แนะนำแบบสอบถามสำหรับสำนักวิชา อาจารย์ พนักงาน