“Classroom Research”

Classroom Research

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมสุนทรียเสวนานักสอน ในหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์ ดร.สุวพร เซ็มเฮง ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกสาขาวิชา โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ในการผลิตงานวิจัยก่อนการเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งได้รับความสนใจอาจารย์หลายสำนักวิชา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ ดร.บรรพจน์ โนแบ้ว อาจารย์ที่ได้รับทุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวินี  ตันกุริมาน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการศึกษา เรื่อง Learning style และการเรียนการสอนแบบ SDL (Self-Directed- Learning) มาร่วมเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ การทำวิจัยในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกด้วย

อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2559"   เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาิทยาล้ยแม่ฟ้าหลวง  วันที่ 25 กันยายน 2559

อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558"   เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาิทยาล้ยแม่ฟ้าหลวง  วันที่ 25 กันยายน 2558