แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ Thailand 4.0 โดยกิจกรรมดังกล่าว ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และกล่าวบรรยายเรื่องยโยบาย Thailand 4.0 ที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร (เลขาธิการสำนักงานการอุดมศึกษา) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยให้การจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการสร้างองค์ความรู้เรื่องการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome base Education) และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา อดุลตระกูล สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ผลงานของอาจารย์

# รายการ
1 โครงการ…………….
2 โครงการ………………..
3 การแข่งขัน……………………….
4 โครงการ………………………….

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ผลงานของอาจารย์

# รายการ
1 โครงการ…………….
2 โครงการ………………..
3 การแข่งขัน……………………….
4 โครงการ………………………….