การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ “Learning Game Design”

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเรียน Active learning 409 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษา (S7) ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ “Learning Game Design” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากทีมเถื่อนเกมส์  มหา’ลัยเถื่อน นำทีมโดย อาจารย์ ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด และคุณศุภวิชช์  สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก Blackbox) ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเกมส์แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ให้มากขึ้น โดยใช้เกมส์มาเป็นเครื่องมือ

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือง การทำวิจัยใชั้นเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมสุนทรียเสวนานักสอน ในหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์ ดร.สุวพร เซ็มเฮง ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกสาขาวิชา โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ในการผลิตงานวิจัยก่อนการเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งได้รับความสนใจอาจารย์หลายสำนักวิชา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ ดร.บรรพจน์ โนแบ้ว อาจารย์ที่ได้รับทุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวินี  ตันกุริมาน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการศึกษา เรื่อง Learning style และการเรียนการสอนแบบ SDL (Self-Directed- Learning) มาร่วมเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ การทำวิจัยในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกด้วย

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร สู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้เกียรติมาวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร Gap Analysis of Program Learning Outcomes (PLOs) และ Bloom's Taxonomy แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และส่งเสริมให้หลักสูตรมีการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

“หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle”

“หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle”

      “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอน”

  • ระบบการจัดการการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอน-ผู้เรียน
  • ระบบการบ้าน (Assignment)
  • ระบบปฎิทินนัดหมาย (Calendars & Events)
  • การจัดการระบบข้อสอบ (Quiz) และผลคะแนนของผู้เรียน

 ขอประชาสัมพันธ์  และเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอน” เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในการผลิตสื่อเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ การอบรม “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอน” โดยมีวิทยากรคุณ กษิติ พันธุ์ถนอม  ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการสื่อสร้างระบบการสอนออนไลน์ การจัดการไฟล์เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่มีการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี ( AD1)

ทั้งนี้ คณาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้ที่ http://bit.ly/moodle-reg  ตั้งแต่วันที่ 3–17 กุมภาพันธ์ 2560  

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-916-522