ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ จำนวน 50,000 บาท ด้วยการส่งผลงานประเภทตำรา เรื่อง General Chemistry 1 โดยได้รับการประเมินผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ “ดีมาก”

อาจารย์ที่สนใจสามารถส่งผลงานของท่านเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ(Academic Extension and Development Office) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning  ร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหารือแนวนโยบายในการจัดการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก อันจะทำให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ