ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ของเครื่องมือการวิจัย 

เรื่อง “สถานการณ์และระบบ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

เข้าเว็บลิงค์ที่ http://edusr.mfu.ac.th/

VDO แนะนำแบบสอบถามสำหรับสำนักวิชา อาจารย์ พนักงาน

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา