“หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle”

“หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle”

      “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอน”

  • ระบบการจัดการการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอน-ผู้เรียน
  • ระบบการบ้าน (Assignment)
  • ระบบปฎิทินนัดหมาย (Calendars & Events)
  • การจัดการระบบข้อสอบ (Quiz) และผลคะแนนของผู้เรียน

 ขอประชาสัมพันธ์  และเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอน” เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในการผลิตสื่อเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ การอบรม “การใช้โปรแกรม Moodle จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้สอน” โดยมีวิทยากรคุณ กษิติ พันธุ์ถนอม  ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการสื่อสร้างระบบการสอนออนไลน์ การจัดการไฟล์เอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่มีการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี ( AD1)

ทั้งนี้ คณาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้ที่ http://bit.ly/moodle-reg  ตั้งแต่วันที่ 3–17 กุมภาพันธ์ 2560  

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-916-522       

 

 

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา