แนวทางการพัฒนาหลักสูตร สู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้เกียรติมาวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร Gap Analysis of Program Learning Outcomes (PLOs) และ Bloom's Taxonomy แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และส่งเสริมให้หลักสูตรมีการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

Posted in กิจกรรม.

Irada.w