การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ “Learning Game Design”

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเรียน Active learning 409 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษา (S7) ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การออกแบบเกมส์เพื่อการเรียนรู้ “Learning Game Design” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากทีมเถื่อนเกมส์  มหา’ลัยเถื่อน นำทีมโดย อาจารย์ ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด และคุณศุภวิชช์  สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก Blackbox) ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเกมส์แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ให้มากขึ้น โดยใช้เกมส์มาเป็นเครื่องมือ

 

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา