อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้พิจารณารายนามผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นสำนักวิชา" นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศรายนามผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไว้ดังนี้ 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา 
สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์
2.อาจารย์ ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3.อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7.อาจารย์ชาคริต ศีลเศวตสกุล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
8.อาจารย์ปิยะภร ไพรสนธิ์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
9.อาจารย์อนุเทพ สุขศรีวงศ์
สำนักวิชานิติศาสตร์
10.อาจารย์ฉัตรกฤษ รื่นจิตต์
สำนักวิชาจีนวิทยา
Posted in รางวัล / ผลงานเด่น.

ammarin arintasai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น