อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2560

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่น" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้พิจารณารายนามผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นสำนักวิชา" นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงออกประกาศรายนามผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไว้ดังนี้ 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา 2.อาจารย์ ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา 3.อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ 4. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต์ 5. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา 7.อาจารย์ชาคริต ศีลเศวตสกุล 8.อาจารย์ปิยะภร ไพรสนธิ์ 9.อาจารย์อนุเทพ สุขศรีวงศ์ 10.อาจารย์ฉัตรกฤษ รื่นจิตต์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา
Posted in รางวัล / ผลงานเด่น, อาจารย์ดีเด่น.

ammarin arintasai