อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning  ร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหารือแนวนโยบายในการจัดการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก อันจะทำให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา