อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning for Digital Native Student

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native Student”

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง“Active Learning for Digital Native Student” โดยกิจกรรมดังกล่าว ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Director-Public Sector program จากบริษัท Microsoft ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการจัดทำและนำเสนอสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนยุคดิจิทัลแบบ Interactive Media ด้วยตนเอง และเรียนรู้การใช้ Application สำหรับการประเมินผู้เรียนผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารและคู่มือประกอบการอบรม  >>คลิกที่นี่<<  

Posted in กิจกรรม.

Irada.w