อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวัด ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อสอบ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวัด ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อสอบ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในหัวข้อ “การวัด ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อสอบ”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

ในวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่

1. มคอ.2  Download
2. เอกสารประกอบการอบรม Download
3. กำหนดการจัดอบรม Download

 

ภาพบรรยากาศ

The gallery was not found!

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา