การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้รูปแบบและวิธีการสอนแบบ Active Learning

ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดและเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >>ปิดรับการลงทะเบียน(เนื่องจากเต็มจำนวน)<<

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ >>คลิกตรวจสอบรายชื่อ<<

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108
โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-527
Fax : 053-916-523
E-mail : aedo@mfu.ac.th

 

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา