โครงการทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนสำหรับอาจารย์

โครงการทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนสำหรับอาจารย์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีวงเงินสนับสนุน
สูงสุดทุนละ 30,000 บาท 
 
เปิดรับข้อเสนอวิจัย
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2561 
 
คณาจารย์ที่สนใจ
สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการขอรับทุนได้ที่
https://goo.gl/hpuhvu

หรือ QR Code
Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา