โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Learning for Digital Native Student” ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชากา

ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “Active Learning for Digital Native Student” 

ครั้งที่ 2


ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย 
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากรโดย 

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ 
บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาการอบรม ประกอบไปด้วย

- การแปลงเอกสารให้เป็น eBook และทำเป็นเว็บชั้นหนังสือออนไลน์

 - เทคนิคการสร้างสื่อ VR (Virtual Reality) และ

AR (Augmented Reality) แบบมีปฏิสัมพันธ์

- การสร้างสื่อสำหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

 - Applications สำหรับการศึกษา Nearpod, ZipGrade, Padlet,

Quik, Legend, Myidol, Meing


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

>>>คลิกตรวจสอบรายชื่อ<<<

 

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา