การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning

ขอเชิญคณาจารย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอนแบบ Active Learning


วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561

ห้องประชุมเชียงแสน ตึกอธิกาารบดี AD1

วิทยากรโดย
รศ. ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
รักษาการคณบดี สำนักวิชาจีนวิทยา

และ

อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี

อาจารย์นพรัตน์ ใบยา


เอกสาประกอบการอบรม Click

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Click


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053-916-522
Fax : 053-916-523
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา