อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม

“การเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

วิทยากรโดย

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park(M-Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งวันนี้เป็นต้นไป ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ Click Registration

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6522 โทรสาร 0 5391 6523
E-mail : aedo@mfu.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา