การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome Based Education : OBE)
เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอน หรือ “ค่าย OBE”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในการปรับใช้หลักสูตร OBE สำหรับการวัดและประเมินผลการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 หลักสูตร เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ในระหว่าง
วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M Square

หากบุคลากรท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ โปรดส่งผู้แทนสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม และขอความกรุณาโปรดกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมภายในวันอังคารที่
8 สิงหาคม 2561 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ คลิก หรือดาวโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไพล์ MS Word ได้ที่ คลิก หมายเหตุ โปรดเตรียม มคอ. 2 , 3 , 4 มาประกอบการอบรม

หรือสามารถสแกน QR code แบบตอบรับออนไลน์

โดยในการนี้ได้มอบหมายให้ นางสาววิภา พันธนะบูรณ์ โทร 6527 
เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานของท่าน

ในการนี้ ขอส่งไฟล์ประกอบการอบรมค่าย OBE ที่ได้จากการเก็บรวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาการจัดค่าย
โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์  Click Download

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา