มฟล. ประกาศแนวพัฒนาหลักสูตร ตามนโยบายรัฐบาล คนไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0)

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ มฟล. เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล คนไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้กับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน การดำเนินชีวิต การทำงาน และการพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแล้วที่จะทำให้การปรับปรุงหลักสูตรสำนักวิชาต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลักสูตรว่าจะพัฒนาให้บัณฑิตเป็นคนไทย 4.0 หรือ Thai Citizen 4.0

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ Self-directed Learner พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดชีวิต และยังต้องกำหนดรายวิชาและกิจกรรมการเรียนสอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้บทบาทหน้าที่ของตน มีความสามารถในการใช้พิจารญาณอย่างเป็นระบบ (Active Citizen) รวมถึงการมีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์สังคมส่วนรวมเป็นหลัก

อธิการบดี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสำนักวิชาและมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษามีทักษะในการแสดงความคิดเห็น สามารถคิดค้นและทำสิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา