ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะทางวิชาการและเทคนิคการสอนด้วยภาษาอังกฤษ อันนำมาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย จึงประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ 

โดยในการนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ห้อง ๑๐๘ อาคารเรียนรวม C๑

ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2561

และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่เมนู “ทุนพัฒนาภาษา” บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ http://aedo.mfu.ac.th/

https://goo.gl/scVn7v

Posted in ข่าวสาร, ทุน-ภาษา.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น