ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 25562 นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ขอสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว

ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. อาจารย์นวลจันทร์ แจ้งจิตร สำนักวิชานิติศาสตร์
2. อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. อาจารย์สุริย์ฉาย คิดหาทอง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
4. อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท สำนักวิชาศิลปศาสตร์
5. อาจารย์ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง สำนักวิชาการจัดการ


คณาจารย์ผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่เมนู “ทุนพัฒนาภาษา”
บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ aedo.mfu.ac.th

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail : aedo@mfu.ac.th

โทรศัพท์ 053916527 (วิภา)

Posted in ข่าวสาร, ทุน-ภาษา.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา