ขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แจ้งข่าวดีขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ สูงสุด 30,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาจารย์ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอฯ ได้ที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร C1-108 

ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562
 
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น
1. เป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ 053-916522 (ปิยภรณ์)
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website http://aedo.mfu.ac.th/

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา