โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ คำอธิบายกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาขึ้นตอนก่อนฟ้องคดี

ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาขึ้นตอนก่อนฟ้องคดี
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์
ผู้จัดพิมพ์ : โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม) ห้อง 108
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6522, 0-5391-6527
Fax : 0-5391-6523
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th
สำนักพิมพ์ : บริษัท นพบุรีการพิมพ์ จำกัด
เลขที่ 104/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 0-5301-1135, 0-5301-1136
หมวดหมู่ : ตำรา/หนังสือ
ISBN : 978-616-470-022-2

รายละเอียดของหนังสือ

หนังสือคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีเล่มนี้ ผู้เขียน ได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจใช้ในการศึกษาหลักกฎหมายของประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอน ก่อนการฟ้องคดีต่อศาล โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยคำอธิบายหลักกฎหมายประกอบ กับคำพิพากษาฎีกา (คำพิพากษาฎีกาส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้สามารถสืบค้นได้จากเวปไซต์ของศาลฎีกา http://deka.supremecourt.or.th/) พร้อมทั้งข้อสังเกต ข้อพิจารณาในปัญหาทางกฎหมายบางประการ ตลอดจนบทวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจหลักกฎหมาย และร่วมคิด วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปพร้อม ๆ กัน สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบคุณครอบครัวที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและกำลังใจในการทำงานด้วยดีเสมอมา จนผู้เขียน สามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ได้สำเร็จ ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านและวงวิชาการกฎหมาย อยู่บ้างไม่มากก็น้อย

 

จัดจำหน่ายโดย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7020
E-mail : bookcenter@mfu.ac.th
Website : www.bookcenter.mfu.ac.th
ราคา : 295 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร C1 ห้อง 108
☎️ ติดต่อ เบอร์ 053-916522 พี่นิ่ม

เรื่องล่าสุด

Posted in ข่าวสาร, ตำราและหนังสือ.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา