การให้บริการระบบจองห้อง Virtual Classroom

สำหรับผู้จองห้อง โปรดอ่านเงื่อนไข ดังนี้

1. คณาจารย์สามารถจองใช้ห้องเรียน Virtual classroom เพื่อการเรียนการสอนเป็นครั้งๆ ไป โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
2. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องก่อนจอง
3. โปรดจองห้องล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ
4. หากรายวิชาของท่านปรากฏในตารางการใช้ห้อง แสดงว่า การจองสมบูรณ์แล้ว และท่านสามารถมาใช้ห้องตามวันและเวลาที่ปรากฏ
4. ปฏิบัติตามกฎการใช้ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด

 

หากมีข้อสงสัยในการจองห้อง/ยกเลิกเร่งด่วน กรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของห้อง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108 โทรศัพท์ : 053-916-527
E-mail : aedo@mfu.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา