Socrative

Socrative

Socrative เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถแสดงผลการสอบได้ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพประกอบคำอธิบายต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบได้  โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้

ใช้งาน Socrative คลิก : https://www.socrative.com 

Posted in LearningTools.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา