ClassDojo

ClassDojo

ClassDojo เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีการผสมผสานวิธีการสอนและวิธีการประเมินที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถเพิ่มผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง ได้มากมาย อีกทั้งสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทุกชนิด

ใช้งาน ClassDojo คลิก : https://www.classdojo.com

Posted in LearningTools.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา