Nearpod

Nearpod

 Nearpod เป็นแอปพลิเคชันสําหรับบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน จากเครื่องของอาจารย์ผู้สอนไปแสดงยังอุปกรณ์ของผู้เรียน โดยจะเป็นเครื่องมือสร้างงานนําเสนอแบบ Interactive ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับทุกแพลตฟอร์ม ทั ้ง Tablet ,Smartphone,คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์กับผู้สอน เช่น การส่งภาพslideวิดีโอ และเว็บเพจจากเครื่องของผู้สอนไปยังเครื่องของผู้เรียนแบบ real time การเช็คชื่อ การสร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินรวมถึงการสร้าง homework ให้ผู้เรียนสามารถนําไปศึกษาเรียนรู้นอกเวลา และทําแบบฝึกหัดท้ายบท

โดยระบบจะสร้างรายงานแจ้งผลให้ผู้สอนทราบได้ทันทีว่ามีใครส่งหรือยังไม่ส่งงานบ้าง พร้อมวิเคราะห์คะแนนเป็นกราฟให้อัตโนมัติอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างสื่อการเรียนการสอนจากทางคอมพิวเตอร์ Tablet ,Smartphone หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงเท่านั ้น ส่วนนักศึกษารอรับรหัสจากทางอาจารย์ผู้สอน เพื่อทําการเข้าเรียนจากสื่อการเรียนการสอนแบบ real time เมื่ออาจารย์ทําการเริ่มสอนในวิชานั้น

https://nearpod.com/

Posted in LearningTools.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา