แสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 2562

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ได้แก่

👉 1.โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบงานแปลโดยใช้กลวิธีการแปลแบบต่างประเทศ: การศึกษาระดับเล็กในนักศึกษาเอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยอาจารย์วิริยะ อินทร์เพ็ญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

👉 2. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิมา พกุลานนท์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

👉 3. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนโดย
อาจารย์นพเก้า แซ่เขาและคณะ สำนักวิชาจีนวิทยา

👉 4. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชากายภาพบำบัดทางการกีฬา
โดยอาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

————————–————————–——
คณาจารย์ผู้ที่สนใจสามารถติดตาม
รับฟังข่าวสารได้ที่เว็บไซต
http://aedo.mfu.ac.th/
————————–————————–——
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
Academic Extension and Development Office
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อาคาร C1 (อาคารเรียนรวม)
ห้อง 108 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-916-522, 053-916-524
E-mail : aedo@mfu.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา