สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน เรื่อง “โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน เรื่อง "โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน"

ได้แก่

1. อาจารย์พิรุฬคณา พิเชียรเสถียร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ด้านการอ่านแบบมีปฏิสัมพันธ์

2. อาจารย์ ดุลยลักษณ์ บุตรขุนทอง สำนักวิชาการจัดการ เรื่อง Impacting student’s thinking when dealing with people of other cultures

3. อาจารย์ดร.ภนิดา วามนตรี สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้

4. อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เรื่อง ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

5.  อาจารย์ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมเป็นฐาน

**********************************************

Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา