โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

 ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Classroom Research เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

รับทุนสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับสนับสนุนทุนเบื้องต้น

  • เป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
ชั้น 4 ห้อง 427 อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี เลขที่ 333
หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053-917-897 ต่อ  8071 (ปิยภรณ์)
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website : https://aedo.mfu.ac.th/

Posted in ข่าวสาร, ทุน - วิจัยในชั้นเรียน.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา