รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เยี่ยมชมโครงการ MFU Learning Innovation Hub

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และ รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ MFU Learning Innovation Hub ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี E4A ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย มีการจัดแสดงความก้าวหน้าด้าน วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระหว่าง 2 สถาบัน ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผศ.ดร.สันติ หุตะมาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพร้อมทีมนักศึกษา และอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมทีมนักศึกษา สนว.ไอที ในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะทำงาน นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาช่วยงาน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน How to live and learn 2020 และงาน MFU Digital Learning


Posted in ข่าวสาร.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา