ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เรื่อง “ผลของการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง (Simulation-based learning; SBL) ต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาณของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศมณี มูลปานันท์
อาจารย์ศลิษา โกดยี่
อาจารย์ณฐมน สีธิแก้ว
อาจารย์จินตนา เทพเสาร์
อาจารย์สุภัสสร เครืออินทร์

Posted in ข่าวสาร, ทุน - วิจัยในชั้นเรียน, รางวัล / ผลงานเด่น.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา