ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ สูงสุด 30,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อขอรับทุนสนับสนุนฯ สูงสุด 30,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

อาจารย์ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอฯ ได้ที่ 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ อาคาร 

รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2564
 
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น
1. เป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ

ดาวน์โหลดขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยชั้นเรียนและแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ คลิก 

หรือ Scan QR Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8069 (อัมรินทร์)
E-mail : aedo@mfu.ac.th
Website http://aedo.mfu.ac.th/

Posted in ข่าวสาร, ทุน - วิจัยในชั้นเรียน.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา