อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”

วิทยากรพิเศษ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 

ห้องประชุมแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Download คู่มือการขอตำแหน่งได้ที่นี่ !!  

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการร่วมกับส่วนการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยกิจกรรมดังกล่าว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล  ได้ให้เกียรติมาวิทยากรและให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมเปิดโอกาสให้คณาจารย์จากสาชาวิชาต่างๆได้ซักถาม และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และการจัดทำตำราอีกด้วย

 

Posted in กิจกรรม.

Thiranun Kunatum

นักเทคโนโลยีการศึกษา