“Classroom Research”

Classroom Research

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้จัดกิจกรรมสุนทรียเสวนานักสอน ในหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์ ดร.สุวพร เซ็มเฮง ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกสาขาวิชา โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ในการผลิตงานวิจัยก่อนการเปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งได้รับความสนใจอาจารย์หลายสำนักวิชา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ ดร.บรรพจน์ โนแบ้ว อาจารย์ที่ได้รับทุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวินี  ตันกุริมาน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการศึกษา เรื่อง Learning style และการเรียนการสอนแบบ SDL (Self-Directed- Learning) มาร่วมเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ การทำวิจัยในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกด้วย

Posted in กิจกรรม.

Irada.w