ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนกา […]

ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผลงานประเภทตำรา/หนังสือ/หนังสือแปล เข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์ส่งผล […]

ข่าวรางวัลและผลงานดีเด่น

AEDO Video

Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
อบรมการจัดทำข้อสอบ TEST BLUEPRINT โดย ผศ. ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย [...]
11 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา [...]
3 views
Posted 3 เดือน ago by Thiranun Kunatum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนตำราและหนังสือ วิทยากรโดย [...]
4 views
Posted 4 เดือน ago by Thiranun Kunatum
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขอเชิญเข้าร่วมอบรม [...]
3 views